You are currently viewing Шагаа-биле!

Шагаа-биле!

Шаг чаагай! Шагаа чаагай!

Амыдырал-чуртталгаңарга, ажыл-агыйыңарга ак орукту, ал-бодуңарга, ажы-төлүңерге, чоок улузуңарга кадыкшылды болгаш аас-кежикти күзедивис!

Эки чуве элбек болзун, чаагай күзел бүдүп турзун, сүлде хей-аът бедик болзун!

Шагаа-биле!

Курай-Курай!